Kavimler Göçü

KAVİMLER GÖÇÜÇin baskısı ve kuraklık yüzünden göç ederek Doğu Avrupa'ya gelen Türkler; Romalıların barbar dedikleri kavimleri yerlerinden etmiş ve Batı'ya doğru bir göç dalgası başlamıştır. Bu olay Kavimler Göçü olarak adlandırılmıştır.

Kavimler Göçü'nün sonuçları aşağıda verilmiştir.

Kavimler Göçü'nün Sonuçları:

Avrupa büyük bir kargaşa içinde kaldı.

Roma imparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere parçalandı.

Kavimler Göçü

Batı Roma 476'da, Doğu Roma ise 1453'de yıkıldı. Bu siyasi ayrılık, Hıristiyanlığı Katolik ve Ortodoks olmak üzere ikiye ayırdı. Katolik mezhebinin merkezi Roma, dini lideri Vatikan'daki Papalık'tır. Katolik dünyasında Latin etkisi görülür. İncil, edebiyat ve bilim dili Latincedir. Ortodoks mezhebinin merkezi İstanbul, dini lideri Fener Patriği'dir. İbadet Grekçe yapılır ve daha özgür bir ortam vardır Patrikhane, Papalık gibi siyasi otorite üzerinde egemen olamamıştır. Hıristiyanlık'ta ortaya çıkan diğer mezhepler Monofizm, Arianizm ve Nasturianizm'dir.

Avrupa'nın etnik yapısı değişti.

Avrupa halklarının birbirleriyle kaynaşmasıyla bugünkü Avrupa ulusları oluşmaya başladı.

Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.

İspanya, Müslümanların eline geçti. Alman Krallığı ve Papalık birleşerek, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nu kuruldu.

Avrupa'da antik kültür ortadan kalkarak skolastik düşünce hakim olmaya başladı.

İlkçağ kapandı, Ortaçağ başladı.

Derebeylik (Feodalite) düzeni kurulup yaygınlaştı.2 comments: