Göçlerin Nedenleri

Göçlerin Nedenleri (Coğrafya)


İnsanların doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir. Göçler iç göç ve dış göç olmak üzere ikiye ayrılır. İç göçler ülke sınırları içinde gerçekleşirken, dış göçler ülkeler ya da kıtalar arasında gerçekleşir. İç göçler ülke içindeki nüfusun dağılışını etkiler. Buna karşılık dış göçler ülkelerin ya da kıtaların nüfuslarını etkiler. Göçler kalma sürelerine göre sürekli göçler ve geçici göçler olarak ikiye ayrılır. Sürekli göçler insanların bulundukları yerleri, başka yerlere tamamen yerleşmek üzere terk etmesidir. Geçici göçler sık rastlanan bir durumdur. Hayvancılık faaliyetleri için bir otlaktan diğerine yapılan yer değiştirmeler ile tarım alanlarında çalışmak amacıyla yapılan göçler geçici güçleri oluşturur. Yine insanların turizm amaçlı kısa süreli yer değiştirmeleri de geçici göçlere örnektir. 

Göçler neden gerçekleşir
Göçlerin Nedenleri

Bazı göçler kişinin kendi isteğiyle gerçekleşir. Bunlara gönüllü göç denir. Bazı göçler kendi istekleri dışında yapılır. Bunlara zorunlu göç denir. Afrika Kıtasından Amerika Kıtası'na köle olarak götürülen kişilerin durumu zorunlu göçlere örnektir. Gönüllü göçlerde çekici faktörler etkili iken, zorunlu göçlerde itici faktörler etkilidir. Yine ülkeler arasındaki antlaşmalara bağlı olarak insanların yer değiştirmeleri de zorunlu güçler grubuna girmektedir. Bazen bir kişi ya da bir aile göç ederken, bazen de insanlar topluluk halinde göç etmektedirler. İnsanlar tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar çok çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir.

Göçlerin başlıca nedenleri şunlardır:

  • Doğal nedenler
  • Sosyal nedenler
  • Siyasi nedenler
  • Ekonomik nedenler
0 comments:

Yorum Gönder