İyonyalılar

İyonyalılar Ders Notları


İyonyalılar, İyonyalılar ders notları, İyonyalılar hakkında bilgi, İyonyalılar kimdir.

İyonya; İzmir ile Büyük Menderes Nehri'nin Ege'ye döküldüğü yere kadar (Güllük Körfezi'ne) olan kıyı bölgesidir. M.Ö. 1200 yıllarında Yunanistan, kuzeyden gelen büyük bir göç dalgasının istilasına uğrayınca, Akadlar Batı Anadolu'ya gelerek şehir devletleri kurdular.

Bu kent devletleri "polis" adıyla da anılmaktaydı. M.Ö. 700'lerde "Panlonion" adı verilen dini bir birlik oluşturmuşlar, ancak siyasi birlik kuramamışlardır. İyonlar, doğudan gelen ticaret yollarının sona erdiği noktalarda bulunduklarından ekonomik açıdan güçlendiler. Topraklarının az olması, doğularında bulunan Lidya ve Frigya'nın Anadolu ticaretini ellerinde bulundurmaları nedeniyle denizciliğe ve deniz ticaretine önem vermişler, Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de ticaret kolonileri kurmuşlardır. Bunların en önemlileri Sinop, Samsun ve Trabzon’dur. İyon şehir devletleri M.Ö. VlI. yüzyılda Lidya egemenliğini kabul etmişlerdir. Persler, Lidya Devletini yıktıktan sonra İyonya'yı işgal etmişler ve böylece İyon kent devletleri Pers İmparatorluğu'na bağlanmıştır.

İyonyalılar Hakkında Bilgi
İyonyalılar

Devlet Yönetimi


Her biri bağımsız bir devlet olan İyon şehirleri babadan oğula geçen krallıklar tarafından yönetilmekteydiler. Daha sonra asiller, kralları devirerek oligarşik yönetimler kurdular. Ticari faaliyetlerle zenginleşen ve güçlenen halk asillerin yönetimine son vererek demokratik hükümetler kurmuşlardır. Lidya Krallığı tehlikesi karşısında yönetimin ve ordunun yetenekli ve tek kişinin elinde tutulması ihtiyacı tiranlık denen bir yönetimin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Sosyal ve Ekonomik Hayat

İyon kent devletlerinde halk; birtakım siyasi haklara sahip olan hür vatandaşlar, hür olmalarına rağmen siyasi hakları olmayan insanlar, her türlü haktan yoksun olan ve efendisinin malı sayılan kölelerden oluşmaktaydı. Lidyalıların, İyonların Anadolu ticaretine katılmalarına engel olmaları onları deniz koloniciliğine yöneltti. İyonlar kısa zamanda o zamanki dünya pazarlarında etkinlik kurdular. Anadolu kıyılarından başka Doğu Karadeniz'de, hatta Mısır'da koloniler kurdular. Böylece ticaret, gemicilik sayesinde İyon kent devletleri zenginliğe kavuştular.

Kültür 

Anadolu'da bilim ve kültür faaliyetleri doruk noktalarına İyonya'da ulaşmıştır. İyonlar çok tanrılı dinlere inanırlar ve tanrılarını insanlar gibi düşünürlerdi. Çeşitli tanrı ve tanrıçaları arasında Athena, Artemis, Zeus ve Hera bulunmaktaydı. İyonlar, seramik, heykel ve özellikle mimari alanda ileri idiler Taş ve mermer kullanarak Efes ve Milet’te pek çok saray ve tapınak yapmışlar, bunlardan Efes'teki Artemis Tapınağı dünyanın yedi harikasından biri sayılmaktadır. Sisam Adasındaki Hera Tapınağı da önemli İyon eserlerindendir. İyonların mimaride kullandıkları sütun ve sütun başlıkları sanat tarihinde "İyon Nizami'’ olarak anılmaktadır.  


1 comments: