Tortul Kayaçlar

Tortul Kayaçlar ve Özellikleri


Başta akarsu olmak üzere, dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerlerden aşındırılan malzemeler, alçak sahalarda, göl veya deniz tabanlarında biriktirilir. Çeşitli boyutlardaki bu malzemelerin (kil, mil, kum, çakıl vb.) sertleşmesiyle tortul kayalar oluşur. Tortul kayaçlar tabakalar halindedir ve içlerinde fosil (canlı kalıntıları) bulunur.

Tortul taşlar oluşum özelliklerine göre üç gruba ayrılır:

Fiziksel Tortul Kayaçlar

Ayrışma ya da parçalanmayla oluşan kil, kum ve çakılların, dış kuvvetlerin etkisiyle çukur sahalarda biriktirilmesiyle oluşur. Bu taneli parçaların zamanla birleşip sertleşmesiyle, kiltaşı, kumtaşı, çakıltaşı, konglomera gibi kayalar oluşur.

Kil Taşı
Kil Taşı


Kimyasal Tortul Kayaçlar

Suda çözünmüş, eriyik haldeki maddeler, sığ deniz veya göl ortamında, suların buharlaşmasıyla tabanda çökelir. Bu şekilde oluşan kayalara örnek olarak, kireçtaşı (kalker), alçıtaşı (jips) ve traverten verilebilir.

Organik Tortul Kayaçlar


Bitki kalıntıları veya hayvan iskeletlerinin deniz veya göl ortamında birikmesiyle oluşmuştur. Taşkömürü, linyit, mercan kalkeri, tebeşir bu kayalara örnek verilebilir.

Yerin yapısı ve oluşum süreci sayfasına da bakmanızı öneririz.


0 comments:

Yorum Gönder